Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze
voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten
van koop en verkoop en leveringen van alle
goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden
gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid
van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn
opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde
Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard
en zijn op de door deze voorwaarden beheerste
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing
tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden
uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze
een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing
zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van
zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich
brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties
tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst
tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden
beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende
bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze
voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
kracht.
Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande
dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven
netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14
dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende
prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting
en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.
Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk
overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht
vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen
de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs
uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een
speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper
verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen,
zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is
indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden
gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval
gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen,
te rekenen van de ontvangst van de order.
Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de
goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper
aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer
heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot
levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te
nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag
en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper
komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk
gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen
zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen
opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen
kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na
ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen
aan een derde te verkopen of anderszins daarover te
beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen
is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande
de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na
verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen
afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming
van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte
goederen te vorderen.
Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke
grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of
ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de
levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper
aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn
in geen geval mag worden overschreden, dan is koper
gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen
termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens
in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is
verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
Artikel 5. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee
verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst
geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door
koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar,
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks
betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van
beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere
vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen,
zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond
dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens
verkoper niet nakomen.
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst
te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het
betalen van schadevergoeding.
Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling
van koper te verlangen alvorens tot levering of
tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde
vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft
vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht,
onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle
schaden, kosten en interessen door koper.
Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van
verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit
deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig
door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd
indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de
terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden
gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op
basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken
te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat
onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag
van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin
des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering
overgaat op koper.
Artikel 8. EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn,
teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in
rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende
waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper
binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven,
waarna deze emballage een week te zijner beschikking
wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich
zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te
ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage
wordt door verkoper niet teruggenomen.
Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te
voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat
de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten,
merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met
betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met
betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde
zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal
etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de
vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt.
Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter
zake te gedragen conform de door verkoper gegeven
instructies.
Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten
als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt
gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan
direct op de hoogte te stellen.
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken
van verkoper te gebruiken als (onderdeel van)
een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper
afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te
nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank
berusten bij de verkoper.
Artikel 10. KLACHTEN
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de
betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts
schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen
de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer
koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl
koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige
controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten
op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van
kleuren en eigenschappen. Controleer daarom altijd de
kleur voor gebruik.
3. Klachten betreffende manco`s, verkeerde
opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage
en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen
14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen
kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen
nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen
heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden
na levering van de goederen. Indien op de verpakking
een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de
klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten
kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel
- slechts worden aangetoond door het overleggen
van een rapport van het meest geëigende onderdeel van
TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen
van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten
geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten
kan door koper met alle middelen worden aangetoond met
dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt
aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien
van het product geldende specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake
van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor
documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding
en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan
gelijk aan 3 _ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan
de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook
genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen,
waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die
welke door de verkoper zijn gelevaerd.
Artikel 11. BETALINGEN
1. Koper is behoudens anders luidend beding
verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder
aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met
enige vordering op verkoper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een
kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht
tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in
mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige
binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag
niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd
van 1 _ % van het factuurbedrag voor elke maand of
gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119
a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens
de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd
aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6:
119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de
wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de
door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te
boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op
de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft
aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt
op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt
bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te
voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is
verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend
bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige
verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten
te ontbinden indien koper de verplichting uit een
met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer
aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel
indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper
gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door nietbetaling
van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door
koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor
de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.
Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het
factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens
lid 3 van dit artikel, met een minimum van . 11,50 Indien
koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente
en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt
binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot
betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper
de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke
inningskosten 5 % van het verschuldigde
bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de
opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum
van 11,50.
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij
in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen.
Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt,
is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de
daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.
Artikel 12. GESCHILLEN
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten
hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en
verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen
partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere
overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de
rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is
gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een
rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend
recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard
heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands
recht.
UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. Vijftiende uitgave
Leveringsvoorwaarden



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Linneweever Verf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel